D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
אתר הדירקטורים

תקנון תנאי שימוש

1. כללי
  1.1. דן אנד ברדסטריט (ישראל) בע"מ (להלן- "די.בי") הינה מקימת אתר הדירקטורים המציג מידע על דירקטורים בחברות פרטיות ובורסאיות (להלן- "האתר").
  1.2. השימוש באתר לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות האתר (להלן- "השימוש באתר") כפופים לתנאי תקנון זה ודי.בי מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן.
  1.3. השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים המפורטים בתקנון זה (להלן - "תנאי השימוש"). השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. די.בי שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. השימוש באתר יחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש כך שתנאי השימוש המחייבים יהיו תנאי התקנון המפורטים באתר במועד כניסתך לאתר.
  1.4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה ככל שתהיה שיעשו על ידך באתר, ויהוו בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לכל מוצר ו/או שירות באתר זה, את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין די בי. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.
  1.5. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.
  1.6. תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים לגברים ונשים כאחד.
2. התכנים באתר
  2.1. באתר נכללים, בין היתר, תכנים שמקורם בדו"חות כספיים, דיווחי חברות ציבוריות, הודעות לעיתונות, רשם החברות ובסיסי נתונים אחרים הפתוחים לשימוש הציבור, לרבות פרטים המגיעים מהדירקטור ו/או החברה. מובהר כי די.בי אינה בודקת ו/או מאמתת את התכנים השונים, קרי, לפני פרסומם ואף לאחר פרסומם באתר.
  2.2. בנוסף, האתר כולל מידע בעל אופי פרסומי הנמסר על ידי או מטעם דירקטורים ו/או חברות. מידע זה אינו מובחן מהמידע הנמסר על ידי די.בי כאמור בסעיף 2.1 לעיל.
  2.3. די.בי אינה נושאת בכל אחריות לתכנים דלעיל, והאחריות הבלעדית לכל פעולה, החלטה או תוצאה הנובעת מהם חלה על המשתמש. תכנים אלה, סדר הופעתם ושלמותם אינם מבטאים את דעתה של די.בי ואין בפרסום מידע כזה או אחר כל ערובה לתקפותו, אמינותו, דיוקו, שלמותו או חוקיותו.
3. הסרה או הגבלה של תכנים באתר
  3.1. די.בי רשאית לפרסם, ו/או לערוך, ו/או לסרב לפרסם ו/או למחוק על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לאלתר כל תוכן המוצג באתר ללא קשר למקורו בכל עת שתמצא כי מעשה או מחדל פוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר, במשתמשיו, וכיוצ”ב, או מכל סיבה שתמצא לנכון.
  3.2. מובהר ומודגש בזאת כי במידה ומשתמש בחר להסתמך על מידע כלשהו אשר פורסם באתר, המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באתר הינו על אחריותו הבלעדית על כל הסיכונים הכרוכים בכך והסיכויים, ככל שקיימים ודי.בי אינה אחראית לתוכן מכל סוג שהוא המופיע באתר. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על אחריות די.בי בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע ו/או כל חומר אחר המופיעים באתר.
4. קישורים באתר
  4.1. באתר תימצא קישורים למאמרים שונים וכן לעמודים ואתרים שונים באינטרנט. אין בפרסום הקישורים על ידי די.בי, להעיד על הסכמתה של די.בי לתוכנם ואינם מהווים ערובה לאמינותם, לעדכניותם, חוקיותם, דיוקם. פרסום הקישורים על ידי די.בי אינו מהווה כל חוות דעת או המלצה על התכנים אליהם מוליכים הקישורים. בנוסף, די.בי לא תהיה אחראית לתכנים המקושרים לאתר באמצעות הקישורים או בכל דרך אחרת והיא לא תישא בנזק שעלול להיגרם לך, עקב הסתמכותך על המידע המצוי באתרים אלה.
  4.2. די.בי איננה מתחייבת, כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. די.בי רשאית להסיר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
5. הגבלת אחריות
  5.1. ידוע לך כי תיתכן אפשרות שבאתר ובמידע, בתכנים ובשירותים המפורטים בו נפלו שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. די.בי לא תהיה אחראית לשום נזק העלול להיגרם לך עקב קיום שיבושים ו/או אי התאמות ו/או שגיאות /או אי דיוקים כאמור.
  5.2. די.בי אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לך עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר או בגין ביטול או הפסקת השירותים הניתנים באתר.
  5.3. די.בי לא תחוב בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות ו/או פעולות עסקיות ו/או כלכליות ו/או כספיות אשר תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר.
  5.4. די.בי לא תישא בכל אחריות לתוכן מודעות, פרסומות ומידע מסחרי שיפורסמו באתר או באמצעות קישורים כאמור בסעיף 5 לעיל.
  5.5. די.בי לא מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם ובלא הפסקות, ללא טעויות וללא הפרעות.
  5.6. ידוע לך ואתה מסכים לכך שדי.בי רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינות השירותים והתכנים מבלי צורך להודיע על כך מראש.
  5.7. כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה ו/או פרסומת או מידע מסחרי המתפרסמים באתר או באמצעות קישור, אינה כוללת את די.בי כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. די.בי לא תישא בכל אחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במסגרת המודעות ו/או הפרסומות ו/או המידע המסחרי באתר או אתרים/עמודים אליהם הגעת באמצעות קישורים מהאתר ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו.
  5.8. די.בי אינה אחראית ולא תישא באחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר או באתרים מקושרים. כמו כן, די.בי אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות לכל נזק, אובדן שייגרמו לך או לכל צד שלישי כתוצאה מהשימוש בתכנים.
6. קניין רוחני
    כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר, בשירותים המוצעים בו ובכל צורת העברת תוכן הכלול בו הינן של די.בי. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות ולעבד, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מדי.בי.
7. שיפוי
    הנך מתחייב לשפות את די.בי, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ”ט עו”ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
8. סמכות שיפוט והדין החל
  8.1. על תקנון זה, פרשנותו ועל כל הכרוך בו יחולו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך או סוגיה משפטית בקשר עם התקנון יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.
  8.2. תקנון זה מיועד לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גורם כלשהו העושה שימוש באתר די.בי. "די.בי" - לרבות מנהליה, בעלי מניותיה, עובדיה ו/או מי מטעמה.
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים