D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  

שינויים בדירקטוריונים - חדשות ועדכונים (החל מ- 26/4/2017)

תאריך שם חברה מה חדש?
24/5ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קליל תעשיות בע"מ
24/5ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קליל תעשיות בע"מ
24/5קליל תעשיות בע"מילין ק.נאמ, ילין ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
24/5קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מירח עיצובים נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
24/5ירח עיצובים ושרותי ניהול בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קו מנחה שירותי מידע ותקשורת בע"מ
24/5קבוצת פנינסולה בע"ממיטב דש ק.נאמ, מיטב דש ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
24/5נץ מלונות בע"מאלישע טוני נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
24/5אפסילון ניהול קרנות נאמנות (1991) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
24/5כור-תדיראן גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
24/5מגה אור החזקות בע"מאפסילון ק.נאמ, כור-תד' גמל, כלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
24/5הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת חמת בע"מ
24/5הראל סל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת חמת בע"מ
24/5קבוצת חמת בע"מהראל השקעות, הראל ק.נאמ, הראל ק.גמל, הראל ת.סל הפסיקו להחזיק במניות החברה
24/5אבנר נפט וגז בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
24/5דלק קידוחים - שותפות מוגבלתאבנר נפט נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
24/5פסגות תעודות סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת גאון בע"מ
24/5פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת גאון בע"מ
24/5הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת גאון בע"מ
24/5ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת גאון בע"מ
24/5ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת גאון בע"מ
24/5פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת גאון בע"מ
24/5קבוצת גאון בע"מפסגות ק.נאמ, ילין ק.גמל, ילין ק.נאמ, פסגות ק.גמל, הראל ת.סל, פסגות תעודות סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. שמעון סמי ז"ל)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/5קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מאקסלנס ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
18/5סלע קפיטל נדל"ן בע"ממור ק.נאמנות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
18/5אנליסט קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה טלסיס בעמ
18/5אנליסט אי. אמ. אס. - ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה טלסיס בעמ
18/5טלסיס בעמאנליסט ק.נאמ, אנליסט ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
18/5אור סיטי החזקות בע"מאקרמן אורי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/5קרסו מוטורס בע"מוייץ יצחק נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/5סאני תקשורת סלולרית בע"מיעקבי ירון הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
16/5נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מנווה מירי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
16/5הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חלל-תקשורת בע"מ
16/5חלל-תקשורת בע"מאקסלנס ק.גמל, הפניקס, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל, הפניקס-משתתפות הפסיקו להחזיק במניות החברה
16/5גילת רשתות לווין בע"מהפניקס-משתתפות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.גמל הפסיקו להחזיק במניות החברה
14/5נובולוג (פארם אפ 1966) בע"מספרה ס-קאפ)ז(, ספרה מאסטר)ז( הפסיקו להחזיק במניות החברה
14/5מליסרון בע"מכלל החז ביטוח, כלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
14/5כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מליסרון בע"מ
14/5הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה חלל-תקשורת בע"מ
14/5חלל-תקשורת בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/5ממורנדום בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה שמן תעשיות בעמ
12/5ממורנדום החזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה שמן תעשיות בעמ
12/5שמן תעשיות בעמממורנדום החזקות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. ממורנדום הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/5ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מ
12/5קבוצת שגריר שירותי רכב בע"מילין ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/5אשדר חברה לבניה בעממור ק.נאמנות, מור קרן גידור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
12/5ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה ארקו החזקות בע"מ
12/5ארקו החזקות בע"מילין ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
12/5ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אנליסט אי. אמ. אס. - שרותי ניהול השקעות בע"מ
12/5אנליסט אי. אמ. אס. - שרותי ניהול השקעות בע"מילין ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/5הראל סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה גבאי התחדשות עירונית בע"מ
10/5גבאי התחדשות עירונית בע"מהראל ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/5מנועי בית שמש אחזקות (1997) בע"משחם אבנר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
10/5אזורים חברה להשקעות בפתוח ובבנין בעמנגל דרור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
10/5אנליסט קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אופל בלאנס השקעות בע"מ
10/5אופל בלאנס השקעות בע"מאנליסט ק.נאמ, אנליסט ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
10/5אנליסט אי. אמ. אס. - ניהול קרנות בנאמנות (1986) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אופל בלאנס השקעות בע"מ
8/5שיכון ובינוי בע"מכלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
8/5מרחביה אחזקות והשקעות בע"מליפשיץ רני נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
8/5אי.בי.אי. ניהול נאמנויותהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אנגל משאבים ופיתוח בע"מ
8/5אנגל משאבים ופיתוח בע"מ201 ניהול תמלוג הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
4/5חברה לנכסים ולבנין בעמפסגות משתתפות נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
4/5מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
4/5אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"ממגדל ק.נאמ, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
4/5מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אינטק פארמה בע"מ
4/5אינטק פארמה בע"מקרני גיורא, קוזריץ' ג'ון נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ, מגדל משתתפות, אקסלנס ת.סל, מגדל קופ"ג, וייס זאב, מגדל ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
30/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה מלם - תים בע"מ
30/4מלם - תים בע"מאקסלנס ק.נאמ, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ת.סל, הפניקס הפסיקו להחזיק במניות החברה
30/4מיוז אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה חברת מבני תעשיה בע"מ
30/4חברת מבני תעשיה בע"ממיוז מדיה הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
30/4ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
30/4כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
30/4ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה כלל תעשיות ביוטכנולוגיה בע"מ
30/4בנק דקסיה ישראל בע"מהשלטון המקומי נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
30/4אקס טי אל ביופרמסוטיקלס בע"מסאבי מנג'מנט)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
30/4מ. ורטהיים (אחזקות) בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מ
30/4אלוני-חץ נכסים והשקעות בע"מחץ נתן, ורטהיים אחז נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
30/4אור סיטי החזקות בע"מזילברמן כפיר הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4תדיר - גן (מוצרים מדוייקים) 1993 בע"מאקסלנס ת.סל נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. הפניקס ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4ילין לפידות - ניהול קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קמטק בע"מ
28/4קמטק בע"מילין ק.גמל, ילין ק.נאמ נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4ילין - לפידות ניהול קופות גמל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קמטק בע"מ
28/4חברת פרטנר תקשורת בע"ממנורה ק.נאמנות הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה קבוצת פנינסולה בע"מ
28/4קבוצת פנינסולה בע"ממגדל ק.נאמ נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
28/4מגדל קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"מ
28/4נ.ר. ספאנטק תעשיות בע"ממגדל ק.נאמ, מגדל ביטוח, מגדל משתתפות, מגדל קופ"ג נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4מניבים ניהול שרון איתי בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
28/4גילעד גימלאות לעובדים דתיים בעמהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
28/4פועלים ונצ'רס בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
28/4הלמן - אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מניבים קרן הריט החדשה בע"מ
28/4מניבים קרן הריט החדשה בע"מהלמן אלדב ק.גמל, מיטב דש ק.נאמ, פועלים ונצ'רס, מיטב דש ק.גמל, מיטב דש נ.תיקים, איביאי נ.תיקים, בר אילן אוניברסיטת, גילעד גימלאות, מניבים ניהול, הציבור נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4מלם - תים בע"מהפניקס, הפניקס-משתתפות, אקסלנס ק.נאמ, אקסלנס ת.סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מלם - תים בע"מ
28/4פסגות תעודות סל בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
28/4פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
28/4פסגות קרנות נאמנות בע"מהחברה נוספה לרשימת בעלי המניות בחברה מגה אור החזקות בע"מ
28/4מגה אור החזקות בע"מפסגות ק.נאמ, פסגות ק.גמל, פסגות תעודות סל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4כרמית תעשיות ממתקים בע"מאלפא ערך 1 שות' הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4כן-פייט ביופרמה בע"מטיילור אסט)ז( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4חירון-מסחר השקעות ומבני תעשיה בע"מהראל ק.גמל הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4המ - לט (ישראל קנדה) בע"מכלל החז ביטוח הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה המ - לט (ישראל קנדה) בע"מ
28/4בנק דקסיה ישראל בע"מהשלטון המקומי הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4דנאל אדיר יהושע בעממור קרן גידור נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4דור-אלון אנרגיה בישראל (1988) בע"מכלל ביטוח-משתתפ, כלל ביטוח-ק.גמל נוספו לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4ביונדווקס פרמצבטיקה בע"מנכט מריוס נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה. איביאי ק.נאמ הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4אס.אר. אקורד בע"מניר יהודה)אודי( הפסיק/ה להחזיק במניות החברה
28/4אמניס תרפיוטיקס בע"מקלר אדוארד נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4אם.אר.פי השקעות בע"מפלק אופיר נוסף/ה לרשימת בעלי המניות בחברה
28/4הפניקס אחזקות בע"מהחברה מכרה את אחזקותיה בחברה אלוט תקשורת בע"מ
28/4אלוט תקשורת בע"מהפניקס, אקסלנס ת.סל, הפניקס ק.גמל, אקסלנס ק.גמל, אקסלנס ק.נאמ הפסיקו להחזיק במניות החברה
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים