D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

לקסיקון מונחים


אישור מיוחד
אישור של אסיפה כללית של בעלי המניות, ובלבד שבהצבעה יתקיים אחד מאלה:
 • במניין קולות הרוב באסיפה הכללית נכללים לפחות שליש מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי בקבלת ההחלטה, המשתתפים בהצבעה (לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים).
 • סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים שאינם בעלי עניין אישי בקבלת ההחלטה, המשתתפים בהצבעה, לא עלה על שיעור של אחוז אחד מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
בעל עניין
מי שמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק של התאגיד או מכוח ההצבעה בו; מי שרשאי למנות דירקטור אחד או יותר מהדירקטורים של התאגיד או את מנהלו הכללי; מי שמכהן כדירקטור של התאגיד או כמנהלו הכללי; או תאגיד שאדם כאמור מחזיק עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהון המניות המונפק שלו, או מכוח ההצבעה בו, או רשאי למנות עשרים וחמישה אחוזים או יותר מהדירקטורים שלו.

גמול השתתפות
השכר לו זכאי דירקטור חיצוני בעבור השתתפות בישיבה של הדירקטוריון, ישיבה של ועדת ביקורת או ישיבה של ועדת דירקטוריון, בין שהיא ועדה מחליטה ובין שהיא ועדה ממליצה.

גמול שנתי
השכר לו זכאי דירקטור חיצוני בעבור שנת כספים בה כיהן בחברה ציבורית. הגמול השנתי משולם על-פי הדרגה של החברה.

דוח ועדת גושן
דוח הוועדה לבחינת קוד ממשל תאגידי בישראל, שבראשה עמד יו"ר רשות ניירות ערך, פרופ זוהר גושן.

דירקטור אחר
לעניין תקנות גמול דח"צים דירקטור אחר הוא דירקטור שאיננו דירקטור חיצוני בחברה, למעט כל אחד מאלה: דירקטור בעל שליטה; דירקטור הממלא תפקיד נוסף בחברה או נותן לה שירותים נוספים באופן שוטף; דירקטור הממלא תפקיד בתאגיד שהוא בעל שליטה בחברה או נותן לו שירותים באופן שוטף; דירקטור הממלא תפקיד בתאגיד שהוא בשליטת בעל השליטה בחברה או נותן לו שירותים באופן שוטף; דירקטור שאינו מקבל גמול מהחברה; "גמול" לעניין פסקה זו אינו כולל גמול בניירות ערך לפי התקנות.

דירקטור בעל כשירות מקצועית
דירקטור שמתקיים בו אחד מהתנאים שלהלן:
 • בעל תואר אקדמי באחד מן המקצועות: כלכלה, מינהל עסקים, ראיית חשבון, משפטים, מינהל ציבורי;
 • בעל תואר אקדמי אחר או שהשלים לימודי השכלה גבוהה אחרת, הכול בתחום עיסוקה העיקרי של החברה או בתחום הרלוונטי לתפקיד;
 • בעל ניסיון של חמש שנים לפחות באחד מאלה, או בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בשניים או יותר מאלה:
  • תפקיד בכיר בתחום הניהול העסקי של תאגיד בעל היקף עסקים משמעותי;
  • כהונה ציבורית בכירה או תפקיד בכיר בשירות הציבורי;
  • תפקיד בכיר בתחום עיסוקיה העיקריים של החברה.
דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית
דירקטור שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה בנושאים עסקיים-חשבונאיים ודוחות כספיים, באופן המאפשר לו להבין לעומקם את הדוחות הכספיים של החברה ולעורר דיון בקשר לאופן הצגתם של הנתונים הכספיים; הערכת מיומנותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון, ויובאו במכלול השיקולים, בין השאר, השכלתו, ניסיונו, וידיעותיו בנושאים אלה:
 • סוגיות חשבונאיות וסוגיות בקרה חשבונאית האופייניות לענף שבו פועלת החברה ולחברות בסדר הגודל והמורכבות של החברה;
 • תפקידיו של רואה החשבון המבקר והחובות המוטלות עליו;
 • הכנת דוחות כספיים ואישורם לפי החוק ולפי חוק ניירות ערך.
דירקטור חיצוני (דח"צ)
דירקטור שאין לו זיקה לחברה ו/או לבעל השליטה בחברה והוא בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. הדירקטור החיצוני ממונה ע"י האסיפה הכללית ברוב של שליש מקולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה.

דירקטור חיצוני מומחה
דירקטור חיצוני שהנו בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או שבשל השכלתו, ניסיונו וכישוריו הוא בעל מיומנות גבוהה והבנה עמוקה בתחום עיסוקה העיקרי של החברה. הערכת מיומנותו והבנתו של הדירקטור תיעשה בידי הדירקטוריון.

דירקטור מקרב הציבור (דמ"צ)
דירקטור אשר התמנה לפי פקודת החברות וקיבל את אישור הוועדה למינוי דמ"צים, שאיננה פועלת עוד.

הון עצמי (בחברה רגילה)
ההפרש בין נכסי החברה לבין התחייבויותיה.

ועדת דירקטוריון
ועדה המתמנה על-ידי הדירקטוריון ופועלת מכוח סמכות המוקנית לדירקטוריון בנושא מסוים.

ועדה מחליטה
ועדת דירקטוריון שכל חבריה הנם חברי דירקטוריון ושהואצלו לה סמכויות הדירקטוריון בנושא מסוים.

ועדה ממליצה
ועדת דירקטוריון שהוקנו לה סמכויות המלצה בלבד, ויכול שיכהנו בה חברים שאינם חברי דירקטוריון (אלא אם נקבע אחרת בתקנון החברה).

חברה-בת
חברה שחברה אחרת מחזיקה מחצית או יותר מההון המונפק שלה או מכוח ההצבעה בה או מהזכות למנות מחצית מהדירקטורים או את המנכ"ל שלה.

חוק החברות
חוק החברות, התשנ"ט-1999. חוק זה החליף את פקודת החברות ומסדיר את דיני החברות בישראל. החוק חל גם על חברות שהתאגדו לפני תחילת תוקפו.

חוק ניירות ערך
חוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

נושא משרה בכירה
דירקטור, לרבות יחיד שתאגיד אחר המכהן כדירקטור מינה, מנהל כללי, משנה למנהל כללי, סגן מנהל כללי, חשב, מבקר פנימי וכל ממלא תפקיד כאמור גם אם תואר משרתו שונה, וכן יחיד המועסק בתאגיד בתפקיד אחר והמחזיק בחמישה אחוזים או יותר מן הערך הנקוב של הון המניות המוצא או מכוח ההצבעה.

עסקה חריגה
עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה, עסקה שאינה בתנאי שוק או עסקה העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה, רכושה או התחייבויותיה.

פקודת החברות
חוק מתקופת המנדט שמקורו במשפט האנגלי. הפקודה תוקנה מספר פעמים, ולבסוף הוחלפה בחוק החברות. חלקים מפקודת החברות עדיין בתוקף, בעיקר ביחס לפירוק חברות.

תקנות גמול דח"צים
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני), תש"ס-2000.


המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים