D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

עידוד תביעות נגזרות נגד דירקטורים ונושאי משרה


חוק החברות ודיני התובענות הייצוגיות קובעים שני סוגים עיקריים של הליכים משפטיים המאפשרים לבעלי זיקה לניירות ערך בחברה לפקח על ניהולה התקין של החברה: התובענה הייצוגית והתביעה הנגזרת. בהצעה לתיקון חוק החברות - תיקון 10, מוצע לקבוע מספר שינויים משמעותיים אשר יקלו על הגשתה של תביעה נגזרת, בין היתר, באמצעות הקלות בסדרי הדין ולעיתים אף באמצעות מימונה של התביעה על ידי הרשות לניירות ערך.

התביעה הנגזרת

מאפשרת לבעלי זיקה לניירות ערך בחברה, לדירקטורים ולנושים של החברה לתבוע בגין זכות של החברה. בתביעה הנגזרת, ז כות התביעה של בעל מניה נגזרת מזכותה של החברה להגיש תביעה, אשר לא מומשה על-ידי החברה עצמה. כך למשל, אם דירקטור הפר את חובת הזהירות שלו כלפי החברה, לחברה צומחת עילת תביעה נגדו, אך לבעל מניות לא קמה זכות תביעה אישית נגד הדירקטור. במקרים רבים ומשיקולים שאינם ענייניים, מחליטה החברה שלא לממש את זכות התביעה שלה כלפי הדירקטור. במקרים כאלה, יכול בעל מניות להיכנס בנעלי החברה ולהגיש תביעה נגד אותו דירקטור, בשם החברה ובמקומה. בתביעה הנגזרת משתמש התובע בזכות התביעה של החברה, ולכן קובע החוק שבטרם יגיש התובע את התביעה, חובה על התובע לפנות לחברה בדרישה שתממש את זכות התביעה שלה בעצמה.

התובענה הייצוגית

הינה תביעה של קבוצת בעלי זיקה לניירות ערך או אחרים, אשר הנזק שנגרם לכל אחד מהם קטן מכדי שיהא כדאי להגיש תביעה כנגד החברה בגינו. צירופם של התביעות לתביעה אחת מעלה באופן ניכר את התועלת שעשויה לצמוח מניהול הליך משפטי נגד החברה בגין הנזקים שנגרמו לקבוצה כולה.

הדין מעניק תמריץ למי שמגיש תובענה ייצוגית או תביעה נגזרת, וזאת משום שללא תמריצים כאלה התובע לא יקבל פיצוי על השקעתו בהליך המשפטי (ללא התמריץ יזכה התובע בתובענה הייצוגית רק בגובה הנזק שנגרם לו, ובתביעה נגזרת החברה היא זו שתזכה בפיצוי, שכן הנזק שנגרם, נגרם לחברה). באמצעות התמריצים מעודד המחוקק הגשת תביעות נגזרות וייצוגיות, ובעקיפין מעודד את ניהולן התקין של החברות, על-ידי אכיפה של חובת הזהירות והאמונים של נושאי המשרה בחברה.

בעקבות חקיקת חוק החברות, אשר הסדיר את התביעה הנגזרת בחוק, החל גל של תביעות נגזרות, עד כי כיום מתנהלות מאות תביעות נגזרות.

המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים