D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

דיווח על שכר בכירים

דוח פרטים נוספים על התאגיד

פירוט התגמולים לבכירים

התיקון מחדד ומרחיב את הגדרת התגמולים אשר לגביהם נדרש גילוי במסגרת הדוח התקופתי, וכן מרחיב את תחולתן של חובות הדיווח אשר חלות נכון להיום ביחס לנושאי משרה בכירה, ומחיל אותן אף על בעלי עניין.

התיקון מחדד ומפרט מהם התגמולים לגביהם נדרש הגילוי, ובין היתר קובע כי הגילוי נדרש ביחס לגמול, לרבות התחייבות למתן גמול בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, מענק, דמי ניהול, דמי ייעוץ, דמי שכירות, עמלה, ריבית, תשלום מבוסס מניות, תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, שכר (לרבות תנאים נלווים לשכר כגון החזקת רכב, טלפון, תנאים סוציאליים, הפרשות בשל סיום יחסי עובד-מעביד וכל הכנסה שנזקפה לשכר בשל מרכיב שהוענק לעובד), טובת הנאה וכל הטבה אחרת למעט דיבידנד.

בעוד שהתקנות ערב התיקון חייבו כי הפירוט האמור יינתן דווקא ביחס לכל אחד מחמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה שכיהנו בו, קובע התיקון כי את הפירוט יש ליתן לגבי נושאי משרה בכירה ובעלי עניין בהתאם לכללים הבאים:
  • חמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בתאגיד או בתאגיד בשליטתו, בין אם התגמולים ניתנו על-ידי התאגיד או על-ידי אחר; והיה אם נושא משרה בכירה בתאגיד כיהן ככזה ביותר מתאגיד אחד מהמנויים לעיל, יש לבחון את תגמוליו באופן מצטבר;
  • שלושת נושאי המשרה הבכירה בעלי התגמולים הגבוהים ביותר בתאגיד עצמו, אם לא נמנו לעיל (באופן תיאורטי ייתכן כי הדיווח יתייחס לשמונה נושאי משרה בכירה);
  • כל בעל עניין בתאגיד, אם לא נמנה באחת משתי החלופות שלעיל.

המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים