D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

גמול ושכר דירקטורים

הוראות מעבר

בעקבות התיקון עולות מספר מסקנות בעניין אופן עדכון שכר הדירקטורים, כדלקמן:
 • השכר שישולם החל מחודש מרס 2008 לדירקטורים החיצוניים הקיימים של החברה, יהיה בהתאם לשכר המעודכן בתקנות גמול דח"צים (לאחר התיקון), אף אם לא התקבלה כל החלטה בחברה בעניין זה (עדכון אוטומטי).
 • השכר שישולם החל מחודש מרס 2008 לדירקטורים רגילים ששכרם הושווה לשכר דירקטורים חיצוניים, יהיה בהתאם לשכר המעודכן בתקנות גמול דח"צים (לאחר התיקון), אף אם לא התקבלה כל החלטה בחברה בעניין זה (עדכון אוטומטי).
 • עד ליום 6.8.2008, חברה ששילמה לדירקטורים החיצוניים הקיימים גמול הנמוך מהגמול ה"מרבי", יכולה להעלות את הגמול המשולם להם עד ל"סכום המרבי". הגדלת הסכום אינה דורשת אישור האסיפה הכללית.
 • עד ליום 6.8.2008, יכולה חברה לקבל החלטה כי ברצונה לשלם לדירקטור חיצוני מומחה קיים את "הסכום המרבי" שנקבע לדירקטור מומחה. אישור תשלום הגמול ה"מרבי" לדירקטור מומחה אינו דורש אישור האסיפה הכללית.
 • עד ליום 6.8.2008, יכולה חברה לקבל החלטה כי ברצונה להעלות את השכר המשולם לדירקטור חיצוני באמצעות גמול יחסי. אישור השינוי יחייב אישור אסיפה כללית ברוב רגיל או מיוחד, בהתאם למקרה.
 • לא ניתן לבצע שינוי בגמול שמשולם לדירקטורים חיצוניים קיימים בדרך של תשלום גמול בניירות ערך.
 • ניתן לאשר תשלום שכר לדירקטור רגיל מומחה עד לגובה גמול "מרבי" לדירקטור חיצוני מומחה, וזאת אף ללא אישור האסיפה הכללית. שינוי זה אינו מוגבל בזמן.
לנוחותכם, להלן טבלה מעודכנת המרכזת את כל הנתונים ביחס לסכום הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שניתן לשלם לדירקטורים חיצוניים על-פי התקנות.

טבלה מסכמת - גמול לדירקטור חיצוני

הון עצמי
באלפי שקלים
דרגת החברה גמול שנתי גמול השתתפות
מזערי קבוע מרבי
(לא מומחה)
מרבי למומחה מזערי קבוע מרבי
(לא מומחה)
מרבי למומחה
עד 37,489 א' 18,300 25,000 31,700 42,200 1,060 1,590 2,120 2,820
37,490 עד
74,978
ב' 22,500 31,700 40,800 54,400 1,060 1,590 2,120 2,820
74,979 עד
234,307
ג' 31,700 42,600 53,500 71,300 1,590 2,200 2,820 3,750
234,308 עד
1,000,000
ד' 45,000 59,100 73,200 97,500 1,590 2,200 2,820 3,750
מעל 1,000,000 ה' 58,500 76,800 95,100 126,900 2,060 2,860 3,660 4,880
 • בגוף מוסדי - ההון העצמי יחשב ההון העצמי בתוספת הון נכסים מנוהל. דרגתה של חברה תהיה בכל שנת כספים לפי הונה העצמי המופיע במאזן המבוקר שלה לשנה הקודמת.
 • החברה תשלם לכל דירקטור חיצוני את הגמול השנתי בארבעה תשלומים שווים בתחילת כל רבעון, בעד הרבעון שקדם לו.
 • הסכומים ישתנו ב-1 בפברואר וב-1 באוגוסט של כל שנה ("יום השינוי"), לפי שיעור העלייה של המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי לעומת מדד חודש דצמבר 2007.
 • גמול ההשתתפות לו זכאי דירקטור חיצוני עבור השתתפותו בישיבה טלפונית הנו 60% מגמול ההשתתפות בישיבה רגילה. גמול ההשתתפות לו זכאי דירקטור חיצוני עבור השתתפותו בהחלטה בכתב הנו 50% מגמול ההשתתפות בישיבה רגילה.

המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים