D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

גמול ושכר דירקטורים

הוראות מעבר

כנהוג, נקבע בתיקון כי תחולת התיקון לתקנות גמול דח"צים חלה רק על דירקטור חיצוני שמונה לאחר מועד פרסום התיקון. הווה אומר, האפשרות לאשר גמול "מרבי" לדירקטור חיצוני מומחה תהיה רק ביחס לדירקטור חיצוני שמונה לאחר מועד התיקון. זאת ועוד, תקנות גמול דח"צים אף קובעות כי סכום הגמול שנקבע לדירקטור חיצוני לא ישונה במשך כל תקופת כהונתו (שלוש שנים).

עם זאת, במסגרת התיקון נקבע כי חברה תהא רשאית לשנות גמול קבוע או יחסי שנקבע לדירקטור חיצוני ולשלם לפי התקנות כפי שהן לאחר התיקון, ובלבד שיתקיימו כל אלה: השינוי נעשה בתוך חמישה חודשים מיום תחילת תוקפו של התיקון (דהיינו, ההחלטה צריכה להתקבל עד ליום 6.8.2008), ההחלטה תטיב עם הדירקטור החיצוני והשינוי אינו למפרע (אלא מיום פרסום התקנות ואילך).

אופן האישור הוא בהתאם לאופן האישור שהיה נדרש לצורך אישור השכר החדש, לו היה נעשה מלכתחילה.
יובהר כי בתקופת חמשת החודשים הנ"ל השינוי לא יוכל להיעשות על דרך של תשלום גמול בניירות ערך. עוד יצוין כי בעקבות התיקון וכאמור בסעיף 4 לעיל, חברה לא תוכל לשלם לדירקטור חיצוני גמול בסכום הנמוך מ"הסכום המזערי" (באמצעות מנגנון הגמול היחסי), ותצטרך להעלות את הגמול לרמה של "הסכום המזערי" לפחות.

זה המקום להזכיר כי לאחר חמשת החודשים האמורים לעיל, שוב לא יהיה ניתן להגדיל את שכרם של דירקטורים חיצוניים לאורך כל תקופת כהונתם, אלא בדרך של מינוי דירקטור חיצוני חדש, אשר ישולם לו גמול הגבוה מזה של דירקטור חיצוני מכהן, שאז יושווה הגמול של הדירקטור החיצוני המכהן לזה של הדירקטור החיצוני החדש.


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים