D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

גמול ושכר דירקטורים

אישור גמול לדירקטורים

חוק החברות קובע כי התקשרות של חברה עם דירקטור בה (רגיל או חיצוני), באשר לתנאי כהונתו, טעונה אישורים של האורגנים הבאים (ובסדר זה): ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה.

אישור גמול לדירקטורים חיצוניים
תקנות גמול דח"צים מקלות עם חברות שבחרו לשלם לדירקטור חיצוני גמול השתתפות או גמול שנתי בסכומים שבטווח בין "הסכום הקבוע" לבין "הסכום המרבי", ופוטרות אותן מהצורך בקבלת אישור האסיפה הכללית וועדת הביקורת, בקביעת הגמול שישולם לדירקטורים החיצוניים כאמור. כלומר, אם בחרה החברה לשלם גמול כנ"ל, יש צורך באישור הגמול בדירקטוריון בלבד. (ערב התיקון, ההקלה הייתה תקפה רק במקרה שהחברה בחרה לשלם לדירקטורים חיצוניים את "הסכום הקבוע").

האמור חל רק ביחס לדירקטורים חיצוניים ואינו חל ביחס לדירקטורים רגילים, אף אם הגמול שהחברה מעוניינת לשלם להם אינו עולה על "הסכום המרבי" הקבוע בתקנות. מאידך, במקרה שהחברה בחרה לשלם גמול השתתפות או גמול שנתי בסכום הנמוך מ"הסכום הקבוע" או גמול יחסי, או גמול בניירות ערך, נדרשת החברה להביא את גמול הדירקטורים החיצוניים לאישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית של בעלי המניות.

במסגרת התיקון נקבע כי והיה אם הגמול היחסי גבוה ביותר מ-50% מ"הסכום המרבי" לדירקטור חיצוני או לדירקטור חיצוני מומחה, לפי העניין, יש צורך באישור האסיפה הכללית, בה נדרש לקבל אישור מיוחד (כהגדרתו בלקסיקון). באותו אופן, אם בחרה החברה לשלם לדירקטור חיצוני גמול בניירות ערך כאמור, יהיה צורך באישור האסיפה הכללית, שבה יש לקבל אישור מיוחד.

אישור גמול לדירקטורים רגילים
בתקנות החברות שעניינן הקלות בעסקאות עם בעלי עניין נקבעה הקלה, לפיה התקשרות של חברה ציבורית עם דירקטור רגיל באשר לתנאי כהונה והעסקה, לא תהא טעונה אישור אסיפה כללית, אם השכר המשולם לדירקטור אינו עולה על "הסכום המרבי" בתקנות גמול דח"צים. יצוין כי בחברות ציבוריות רבות נהוג לקבוע כי שכר הדירקטורים הרגילים יהיה שווה לשכר הדירקטורים החיצוניים.


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים