D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

הרכב הדירקטוריון וועדותיו בחברות ציבוריות

הרכב ועדת הביקורת ותפקידיה

חוק החברות מטיל חובה על כל חברה ציבורית למנות ועדת ביקורת.

הרכב הוועדה
חברה ציבורית חייבת למנות ועדת ביקורת. בוועדת הביקורת יכהנו לפחות שלושה דירקטורים וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים בה (ועדת ביקורת אינה יכולה לאשר פעולות והתקשרויות שונות של החברה עם נושאי משרה או בעלי עניין בה, אם באותה עת לא מכהנים בחברה שני דירקטורים חיצוניים לפחות, ולפחות אחד מהם נכח במועד מתן האישור). המבקר הפנימי רשאי להשתתף בכל ישיבות ועדת הביקורת.

מי אינו רשאי להיות חבר בועדת הביקורת?
יו"ר הדירקטוריון, דירקטור שמועסק על-ידי החברה, דירקטור שנותן שירותים לחברה דרך קבע, בעל השליטה או קרוב משפחה שלו, אינם רשאים להיות חברים בוועדת ביקורת

יו"ר ועדת הביקורת
יו"ר ועדת הביקורת ייבחר על-ידי החברים בוועדה. נהוג כי ליו"ר הוועדה ממונה הדירקטור החיצוני בעל הכשירות הפיננסית החשבונאית.

מהם תפקידי ועדת הביקורת?
לעמוד על ליקויים בניהול העסקי של החברה ולהציע לדירקטוריון דרכים לתיקונם; לאשר פעולות והתקשרויות שונות של החברה עם נושאי משרה או עם בעלי עניין בה וכן לאשר פעולות הנגועות בהפרת חובת האמונים של נושאי משרה.


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים