D&B D&B
  עמוד הבית אודות מידע למפרסמים צרו קשר לאתר דן אנד ברדסטריט
דירקטור/ית
חברה
  
מידע שימושי - מאמרים מקצועיים

הרכב הדירקטוריון וועדותיו בחברות ציבוריות

הרכב הדירקטוריון

מספר הדירקטורים
חברה רשאית לקבוע בתקנונה את מספר הדירקטורים שיכהנו בדירקטוריון וכן את מספרם המרבי והמזערי. עקב הוראות מגבילות מצטברות בחוק החברות, לא ניתן לקיים דירקטוריון בחברה ציבורית שמספר חבריו קטן מארבעה - שלושה דירקטורים שיכהנו כחברי ועדת הביקורת וכן יו"ר דירקטוריון, שאינו יכול להיות חבר ועדת הביקורת.

יו"ר הדירקטוריון
דירקטוריון החברה ימנה אחד מחבריו לכהן כיו"ר (אלא אם כן נקבע מנגנון אחר בתקנון). מנכ"ל החברה לא יכול לכהן כיו"ר הדירקטוריון, אלא אם כן האסיפה הכללית של החברה אישרה זאת ברוב של שני שליש מבעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה, או שסך קולות בעלי המניות המתנגדים לאישור לא עולה על 1% מכלל זכויות ההצבעה בחברה. אישור לכהונה כאמור יכול שיינתן לתקופות שכל אחת מהן לא תעלה על שלוש שנים. דירקטור חיצוני אינו יכול לכהן כיו"ר דירקטוריון, אך יכול לכהן כיו"ר של ועדת דירקטוריון.

דירקטורים בעלי מומחיות
בדירקטוריון חברה ציבורית יכהנו דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, במספר המזערי אותו קבע הדירקטוריון (מספר מזערי זה מדווח לציבור בדוח השנתי של החברה). המספר המזערי ייקבע בהתחשב, בין השאר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה, וכפוף למספר הדירקטורים בדירקטוריון החברה כפי שנקבע בתקנון.

דירקטורים חיצוניים
בדירקטוריון חברה ציבורית יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים. לפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים חייב להיות דירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית. יתר הדירקטורים החיצוניים חייבים להיות בעלי כשירות מקצועית. הערכת כשירותו המקצועית או מומחיותו החשבונאית והפיננסית של דירקטור חיצוני תיעשה על-ידי דירקטוריון החברה, לאחר קבלת הצהרה של המועמד על עמידתו בתנאים הנדרשים למינויו כדירקטור חיצוני. (למבחנים לבחינת מומחיות חשבונאית ופיננסית וכשירות מקצועית, ראו הלקסיקון שבסופו של דוח זה).
אם במועד מינוי דירקטור חיצוני כל חברי הדירקטוריון הם בני מין אחד, יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני.

דירקטורים חיצוניים
לא ניתן למנות דירקטור חליף, אלא אם כן נקבעה הוראה בתקנון המתירה מינוי כאמור. דירקטור ומי שמכהן כבר כדירקטור חליף, לא יכולים להתמנות כדירקטורים חליפים (כדי למנוע ריכוז של כוח הצבעה כפול בידי אדם אחד). לא ניתן למנות דירקטור חליף לדירקטור חיצוני (למעט מינוי חליף לצורך ועדת דירקטוריון).


המשך:
המאמר באדיבות
 
 
 
 
אתרי הקבוצה: דן אנד ברדסטריט ישראל עמוד הבית duns100 דירוג צמרת העסקים בישראל דנסגייד מדריך העסקים של ישראל dunsguide global מידע פיננסי על אנשים פרטיים